Tsinghua University

Network&System Group

  
 
Research  
  Transparent Computing
  Active Services
 
Staff
  Professor:   Yaoxue Zhang
  Teacher:     Yuezhi zhou           
  Student:      Guanfei Guo          Li Wei                Huajie Yang      Pengzhi Xu

                          Wenyuan Kuang   Guangbin Xu      Pengwei Tian    Ming Zhong

                          Linkai Weng         Nan Xia              Jianfu Han        Xianyu Meng

 

 

           Self-discipline     Social Commitment